ibelieve.in.th
 
ไม่เกรงกลัว
 
28. อย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กาย แต่ไม่อาจฆ่าวิญญาณได้ จงกลัวผู้ืั่ที่ทำลายทั้งกายและวิญญาณให้พังพินาศไปในนรก .....29. นกกระจอกสองตัว เขาขายกันเพียงหนึ่งบาทมิใช่หรือ ถึงกระนั้น ก็ไม่มีนกสักตัวเดียวที่ตกถึงพื้นโดยที่พระบิดาของท่านไม่ทรงเห็นชอบ....30 ผมทุกเส้นบนศรีษท่านถูกนับไว้หมดแล้ว ...31. เพราะฉะนั้น อย่ากลัวเลย ท่านมีค่ามากกว่านกระจอกจำนวนมาก ...

มัทธิว 10: 28-31
Tags
No Tags
Author: Unknown
Date: 2012-09-03 02:07
Hits: 574
Downloads: 14
Size: 640 x 480 / JPG
Filesize: 86,90 KB
( No Votes )
Super User
Submitted 64 images
Recommend Image
*
*
*
*

Security code   Refresh dgtip

Fields marked with an asterisk (*) are required.

Valuable Sharing