วันทามารีอา

  • คำร้อง: บทภาวนา
  • ทำนอง: จิรพรรณ อังศวานนท์
  • เสียงประสาน: จิรพรรณ อังศวานนท์
  • ขับร้อง: คณะนักร้อง
  • อัลบัม: พระเจ้าสถิตกับเรา
  • ความยาว: 3.19

วันทามารีอา
เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน
พระเจ้าสถิตกับท่าน
ผู้มีบุญกว่าหญิงใด ๆ
และพระเยซู
โอรสของท่าน
ทรงบุญนักหนา
สันตะมารีอา
มารดาพระเจ้า
โปรดภาวนาเพื่อเราคนบาป
บัดนี้และเมื่อจะตาย
อาแมน

Comments (0)

Leave a comment

You are commenting as guest.