ข้าแต่พระบิดา

  • คำร้อง: บทภาวนา
  • ทำนอง: จิรพรรณ อังศวานนท์
  • เสียงประสาน: จิรพรรณ อังศวานนท์
  • ขับร้อง: คณะนักร้อง
  • อัลบัม: พระเจ้าสถิตกับเรา
  • ความยาว: 5.03

ข้าแต่พระบิดา
ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
พระองค์สถิตในสวรรค์
พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ
พระอาณาจักรจงมาถึง
ขอให้ทุกสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัย
ในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
โปรดประทานอาหารประจำวัน
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้
โปรดยกโทษข้าพเจ้า
เหมือนเรายกใ้ห้ผู้อื่น
อย่าปล่อยให้ถูกผจญ
โปรดช่วยให้พันภัย
อาแมน

Comments (0)

Leave a comment

You are commenting as guest.