ให้เราภาวนา

Posted in บทภาวนาตามโอกาสต่างๆ

ข้าแต่พระเจ้า ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ ขอพระองค์

บทอ้อนวอนนักบุญยอแซฟ

Posted in บทภาวนาตามโอกาสต่างๆ

ข้าแต่นักบุญยอแซฟผู้มีบุญ เราหนีร้อนมาพึ่งเย็น หลังแต่ได้ขอความคุ้มครองจากวิสุทธิภริยาของท่านแล้ว เราวางใจพากันมาพึ่งท่านด้วย เดชะความรักสนิทสนมของท่านต่อพรหมจารีนิรมลมารดาของพระเจ้า เดชะความรักเสน่หาฐานบิดาของท่านต่อพระเยซูกุมาร โปรดทอดพระเนตรอันเมตตา เหลียวมองดูเรา ที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงหามาได้ด้วยพระโลหิตของพระองค์ ขอท่านโปรดใช้ฤทธิ์ค้ำจุนและปัดป้องเราทุกคราวที่ต้องการด้วยเถิด

บทภาวนาเพื่อขอความหวัง

Posted in บทภาวนาตามโอกาสต่างๆ

ข้าแต่พระเป็นเจ้าโปรดประทานความอดทนอย่างเพียงพอ เพื่อจะได้สามารถคอยความหวังในอนาคตที่จะมาถึง เพื่อจะได้สามารถปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดฝัน เพื่อจะได้สามารถยอมรับผู้ที่เข้ามารบกวนจิตใจข้าพเจ้า เพื่อจะได้สามารถดำรงชีวิตท่ามกลางการมีขอบเขตจำกัด

บทภาวนาเพื่อผู้ป่วยใกล้สิ้นใจ

Posted in บทภาวนาตามโอกาสต่างๆ

ข้าแต่พระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ และทรงพระกรุณาอย่างเหลือล้นโปรดทอดพระเนตรอันเมตตามายังข้าบริการที่กำลังจะจากโลกนี้ไปเฝ้า

บทภาวนากรณีแผ่นดินไหว

Posted in บทภาวนาตามโอกาสต่างๆ

ข้าแต่พระเป็นเจ้า ผู้ทรงสถิตสถาพร พระองค์ทรงสร้างโลกและสากลจักรวาลด้วยพระสรรพานุภาพ ขอโปรดสดับฟังคำวิงวอนของข้าพเจ้าทั้ง

บทภาวนาเมื่อมีพายุ

Posted in บทภาวนาตามโอกาสต่างๆ

ข้าแต่พระเยซูคริสตเจ้า ครั้งหนึ่งพระองค์ทรงบังคับเคลื่อนลมในทะเลให้สงบราบคาบ ( เทียบ มก.6 : 45-51 ) บัดนี้อาคารบ้านเรือนของ

บทภาวนาขอฝน

Posted in บทภาวนาตามโอกาสต่างๆ

พระเจ้าข้า พระองค์โปรดประทานชีวิต ร่างกาย และวิญญาณแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย บัดนี้แผ่นดินบังเกิดความแห้งแล้งกันดาร มิอาจปลูกพืชผลได้

บทภาวนาเพื่อขอสันติภาพ

Posted in บทภาวนาตามโอกาสต่างๆ

ข้าแต่พระเป็นเจ้าผู้ประทานสันติภาพ พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์แสดงพระทัยเมตตากรุณาให้ได้เป็นบุตรของพระองค์มีส่วนในพระเกียรติมงคล ข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายพรฉลองพระกรุณาที่ได้ประทานพระเยซู พระปิยะบุตรซึ่งโดยธรรมล้ำลึกแห่งการกลับคืนชีพ พระองค์ได้โปรดให้เป็นผู้นำความรอดบ่อเกิดแห่งสันติสายสัมพันธ์ให้มนุษย์ทั้งหลายรู้ว่า ตนเป็นพี่น้องกัน

บทถวายประเทศไทยแด่แม่พระ

Posted in บทภาวนาตามโอกาสต่างๆ

ข้าแต่พระแม่มารีย์ ผู้ทรงรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณพวกลูกชาวไทยต่างชื่นชมยินดีในเกียรติอันสูงส่งซึ่งพระเจ้าได้ประทานแด่พระแม่