บทอัญเชิญพระจิตเจ้า

Posted in บทภาวนาในชีวิตประจำวัน

บทอัญเชิญพระจิตเจ้า

ก่อ  เชิญเสด็จมา ข้าแต่พระจิตเจ้า
รับ  เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษ และทรงบันดาลให้ลุกร้อนด้วยความรักของพระองค์

บทวันทามารีย์

Posted in บทภาวนาในชีวิตประจำวัน

วันทามารีย์ เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน พระเจ้าสถิตกับท่าน ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆ และพระเยซูโอรสของท่าน ทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

บทข้าแต่พระบิดา

Posted in บทภาวนาในชีวิตประจำวัน

ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย พระองค์สถิตในสวรรค์ พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะ พระอาณาจักรจงมาถึง พระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์

บทพระสิริรุ่งโรจน์

Posted in บทภาวนาในชีวิตประจำวัน

พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิตเหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร อาแมน

บทข้าพเจ้าเชื่อ ( สัญลักษณ์ของอัครสาวก)

Posted in บทภาวนาในชีวิตประจำวัน

ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรงเนรมิตฟ้าดิน ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย ทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้า ทรงบังเกิดจากพระนาง มารีย์พรหมจารี

บทสารภาพบาป

Posted in บทภาวนาในชีวิตประจำวัน

ข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า ผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วย ว่าข้าพเจ้าได้ทาบาปมากมาย ด้วยกาย วาจา ใจ และด้วยการละเลย ข้าพเจ้าเป็นคนบาป ข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาป (ข้อนอกเพียงครั้งเดียว)

พระบัญญัติ 10 ประการ

Posted in บทภาวนาในชีวิตประจำวัน

“เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน”

1. จงนมัสการ องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าพระองค์เดียวของท่าน
2. อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ

บทแสดงความเชื่อ

Posted in บทภาวนาในชีวิตประจำวัน

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าเชื่อมั่นในความจริงทุกข้อ ที่พระองค์ทรงเปิดเผย และที่พระศาสนจักรสั่งสอน

บทบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนจักร

Posted in บทภาวนาในชีวิตประจำวัน

1. จงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ และหยุดทางานในวันอาทิตย์ และวันฉลองบังคับ
2. จงรับศีลอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้ง
3. จงรับศีลมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกา
4. จงอดอาหาร และอดเนื้อ ในวันที่กำหนด
5. จงบำรุงพระศาสนจักรตามความสามารถ

บทแสดงความรัก

Posted in บทภาวนาในชีวิตประจำวัน

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวง เพราะพระองค์ทรงเป็นความดีงามหาที่สุดมิได้

บทแสดงความทุกข์

Posted in บทภาวนาในชีวิตประจำวัน

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำบาป เพราะบาปเรียกร้องการลงโทษ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บาปทำเคืองพระทัยพระองค์ ผู้ทรงความดีและทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวล เดชะพระหรรษทานช่วย ข้าพเจ้าตั้งใจ

บททูตสวรรค์ของพระเจ้า

Posted in บทภาวนาในชีวิตประจำวัน

ทูตสวรรค์ของพระเจ้า พระองค์ทรงพระกรุณามอบข้าพเจ้าไว้ในความอารักขาของท่าน

บทก่อนอาหาร

Posted in บทภาวนาในชีวิตประจำวัน

ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานพรแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย และแก่อาหารที่จะรับประทานนี้ เพื่อจะได้ดำเนินชีวิตรับใช้พระองค์และเพื่อนมนุษย์ อาแมน

บทข้าแต่พระชนนีพระเจ้า

Posted in บทภาวนาในชีวิตประจำวัน

ข้าแต่พระชนนีพระเจ้า ลูกทั้งหลายหลบภัยมาพึ่งพระแม่ โปรดอย่าเมินเฉยต่อคำวอนขอในยามทุกข์ร้อนของลูก แต่โปรดช่วยลูก ให้พ้นภัยทั้งสิ้นเสมอเถิด พระมารดาพรหมจารีผู้ทรงได้รับพระพร

บททูตสวรรค์แจ้งข่าว

Posted in บทภาวนาในชีวิตประจำวัน

ก่อ    ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารีย์
รับและพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า วันทามารีย์ ฯลฯ

บทราชินีสวรรค์

Posted in บทภาวนาในชีวิตประจำวัน

ก่อ  ราชินีสวรรค์ จงยินดีเถิด อัลเลลูยา
รับ  เพราะพระบุตรที่พระแม่ให้กำเนิดนั้น อัลเลลูยา

วิงวอนนักบุญยอแซฟ

Posted in บทภาวนาในชีวิตประจำวัน

ข้าแต่นักบุญยอแซฟ องค์อุปถัมภ์และบิดาของผู้ถือพรหมจรรย์ทั้งหลาย พระเป็นเจ้าทรงมอบหมาย ให้ท่านเป็นผู้พิทักษ์พระเยซูเจ้าองค์ความศักดิ์สิทธิ์ และพระแม่มารีอาพรหมจารีทั้งหลาย เดชะของฝากอันเป็นที่รัก หวงแหนของท่าน คือองค์พระเยซูและพระแม่มารีอา

บทความสุขแท้จริง

Posted in บทภาวนาในชีวิตประจำวัน

ผู้ใดมีใจยากจนย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้าย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
ผู้มีใจอ่อนโยนย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก

พระบัญญัติความรัก

Posted in บทภาวนาในชีวิตประจำวัน

จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน
สุดจิตใจสุดวิญญาณ สุดสติปัญญาของท่าน
จงรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง

บทโปรดระลึกเถิด

Posted in บทภาวนาในชีวิตประจำวัน

โปรดระลึกเถิด พระแม่มารีย์พรหมจารี ผู้โอบอ้อมอารี แต่ไหนแต่ไรมายังไม่เคยได้ยินเลยว่า ผู้ที่มาพึ่งพา ขอความช่วยเหลือ และความคุ้มครองจากพระแม่ จะถูกพระแม่ทอดทิ้งลูกมั่นใจดังนี้ จึงรีบมาเฝ้าพระมารดา พรหมจารีแห่งพรหมจารีทั้งหลายลูกเป็นคนบาป มาคร่ำครวญอยู่เฉพาะพระ

บทวันทาพระราชินี

Posted in บทภาวนาในชีวิตประจำวัน

วันทาพระราชินี พระแม่ผู้ทรงเมตตากรุณา ทรงเป็นชีวิต ความอ่อนโยนและความหวังของลูกทุกคนลูกผู้เป็นลูกหลานที่ถูกเนรเทศของเอวา ขอวันทา ร้องหาพระแม่ ถอนใจคร่ำครวญ ร่ำไห้ในเหวน้ำตานี้โปรดเถิดพระแม่ผู้ทรงช่วยเหลือเกื้อกูลลูก

บทสรรเสริญพระเจ้า

Posted in บทภาวนาในชีวิตประจำวัน

จงสรรเสริญพระเจ้า
จงสรรเสริญพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์
จงสรรเสริญพระเยซูคริสตเจ้า พระเจ้าแท้และมนุษย์แท้